Vennote

Vennote lewe bydraes tot soveel van die gemeente se effektiwiteit. Eerstens bid hulle vir die gemeente se visie en sy impak. Daarna verryk hul die gemeente deur bywoning van aktiwiteite en die ondersteuning daarvan. Derdens bedien hul in die gemeente en bring sodoende hul unieke gawes tot diens van die gemeente. Laastens bring hul finansiele bydraes om die bediening te ondersteun.