Ons Glo

Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, die absolute en finale gesag oor alle aspekte van geloof, praktyk en die lewe. Deur die openbaringswerk van die Heilige Gees word die kennis oor die inhoud van die Bybel aan ons openbaar gemaak (II Timotheus 3:16). Ons glo dat God drie-enig is; drie persone maar een in essensie. Die Vader, Seun en Heilige Gees is in gelyke mate en ten volle God. Hierdie God is die Skepper, Onderhouer en Alleenheerser van die hele skepping, die middelpunt van ons aanbidding (Mattheus 28:17-20). God is ons Vader, ons Bron van lewe, in Wie  se beeld ons geskape is om in ‘n kwaliteitsverhouding met Hom te kan leef.

Ons glo dat Jesus Christus ten volle God en ten volle mens is, die enigste middelaar tussen God en die mens; dat, as die ewige Seun, Hy menslike vlees aangeneem het, gebore is uit ‘n maagd, om alle gebrokenheid in die skepping te herstel (Mattheus 1:23-25, I Timotheus2:5, Filippense 2:5-7).

Ons glo dat almal wat gesondig het en sodoende onder die vloek van die dood gekom het, vrylik geregverdig word deur Sy genade (Romeine 3:23-24). Aan die kruis het Jesus sy bloed gestort sodat almal wat berou het en glo, lewe in Hom sal hê, hulle Heer en Redder (Johannes 3:16, Romeine 10:9-10). Ons glo dat redding deur genade in geloof geskied en dat ons geloof in die waarheid van die Evangelie sigbaar sal wees deurdat ons godvrugtige lewens lei, in die krag van die Heilige Gees  wandel, en deur deelname aan die gemeenskap van die heiliges (Handelinge 2:42, Efesiërs 2:10, Filippense 2:12, Hebreërs 10:25). Dit is die kerk se voorreg om deel te hê aan die drie-enige God en Sy volgelinge deur die herdenking van die Heilige Nagmaal (Handelinge 2:3). Hiermee herinner ons onsself in geloof aan sy oorwinning deur middel van die kruis en verwelkom ons die implikasies daarvan in ons lewens. Ons glo dat die doop ‘n gehoorsame respons is op God se genade vir ons en dat dit behoort te volg op die ervaring van wedergeboorte , as teken van die individu se identifisering met Christus en Sy kerk.

Ons glo dat die Heilige Gees, die Bemagtiger, Bemoediger en Helper, deur die Vader gestuur is om ons toe te rus met Sy krag vir bediening, om ons sodoende te bemagtig om God se plan op die aarde uit te voer. Ons glo dat die bemagtigende ervaring van die vervulling met die Heilige Gees, wat volg op die wedergeboorte, vir elke gelowige bedoel is.
 
Ons glo dat die kerk die steunpilaar en fondament van die waarheid van die Evangelie is, en dat die kerk deel het aan God se verlossingsplan deur die verkondiging van die Evangelie deur woord en daad, wat lei tot hervormde lewens toegewy aan God se glorie. Die kerk vind sy primêre uitdrukking in die vennootskap van die gelowiges, ‘n gemeente waar die mense van God hul lewens deel in gemeenskap met God en met mekaar (I Timotheus 3:15, Mattheus 28:19-20), ‘n gemeenskap waar verantwoordelikheid vir en aanspreeklikheid teenoor mekaar uitgeleef word.

Ons glo in die fisiese opstanding van Jesus as die voorbeeld van ons eie opstanding en sien onsself as deel van Sy opvaarding na die hemel, deur geloof saam met Hom geposisioneer aan die regterhand van die Vader. Ons sien hoopvol uit na sy wederkoms in heerlikheid (I Korinthiërs 15:3-8, II Petrus 3). Ons glo in ‘n komende Oordeelsdag waar alle mense – lewend sowel as dood – voor God sal verskyn om sy oordeel oor hulle ewige bestemming aan te hoor, met die ewige lewe as beloning vir die regverdiges en ewige straf vir die onregverdiges (Openbaring 20:11-15, I Korinthiërs 3:12-15).